PL EN
Masz pytania?
880 089 089
pn-pt, 10-16
chat on-line
zapytaj konsultanta

REGULAMIN OGŁOSZENIODAWCY

Ostatnia aktualizacja: 19 czerwca 2019 roku

1. Postanowienie ogólne

 • 1.1. Niniejszy dokument, zwany również „Regulaminem Ogłoszeniodawcy”, reguluje prawa i obowiązki Ogłoszeniodawcy w zakresie, w jakim nie są one uregulowane w Regulaminie serwisu Noclegowo.pl (dalej: Regulamin”).
 • 1.2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Ogłoszeniodawcy, Regulamin znajduje swoje bezpośrednie zastosowanie. W szczególności, wszystkie definicje zastosowane w Regulaminie zachowują swoje znaczenie także w Regulaminie Ogłoszeniodawcy, chyba że stanowi on inaczej.
 • 1.3. Celem uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że w odniesieniu do pojęcia Ogłoszeniodawcy, stosuje się również postanowienia Regulaminu dot. Użytkownika.

2. Publikacja prezentacji obiektu

 • 2.1. Ogłoszeniodawca musi zapewnić przedłożenie informacji co najmniej w polach obowiązkowych formularzy, aby jak najdokładniej przedstawić Obiekt prezentowany w ramach publikacji.
 • 2.2. Ogłoszeniodawca zobowiązany są do uiszczania okresowych opłat abonamentowych z tytułu publikowania prezentacji Obiektu. zgodnie z Cennikiem, dostępnym w Panelu lub rozliczenia prowizyjnego w ramach Usługi Rezerwacyjnej.
 • 2.3. Celem skuteczniejszej realizacji funkcji informacyjnej i reklamowej prezentacji Obiektu, Operator może podjąć starania zmierzające do prezentacji Obiektu równolegle także w innych mediach, w tym celu nawiązując współpracę z innymi partnerami lub poszerzając ofertę swoich serwisów partnerskich. Ogłoszeniodawca dokonując prezentacji Obiektu w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na jej równoległą publikację u partnerów Operatora lub w jego serwisach partnerskich.
 • 2.4. Noclegowo.pl udostępnia w Panelu również dodatkowe odpłatne usługi reklamowe, służące poprawieniu skuteczności zamieszczonej prezentacji Obiektu.
 • 2.5. W trakcie korzystania z Serwisu, Ogłoszeniodawca może powierzyć Operatorowi dokonywanie przetwarzania danych osobowych. Prawa i obowiązki stron ww. stosunku regulują postanowienia Załącznika nr 1 do Regulaminu Ogłoszeniodawcy.
 • 2.6. Ogłoszeniodawca przyjmuje do wiadomości, że Użytkownicy są uprawnieni do zamieszczania opinii, recenzji, komentarzy i ocen usług świadczonych przez Obiekt. Operator jest uprawniony do wyświetlania opinii Użytkowników w Serwisie. Ogłoszeniodawca przyjmuje ponadto do wiadomości, że Operator nie modyfikuje oraz nie usuwa opinii zamieszczonych przez Użytkowników z wyjątkiem przypadków, w których jest to konieczne w związku z wymogami prawa lub decyzjami właściwych władz. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania opinii i innych zamieszczonych treści, które zostały opublikowane w sposób niezgodny z Regulaminem.

3. Usługa rezerwacyjna

 • 3.1. Ogłoszeniodawca może skorzystać z publikacji prezentacji Obiektu w ramach usługi rezerwacyjnej, co wymaga łącznie spełnienia następujących warunków:
  • a) uzupełnienia danych o rodzajach zakwaterowania i cenach;
  • b) wskazania warunków rezerwacji, wysokości zadatku i terminu płatności;
  • c) przejścia pozytywnej weryfikacji, polegającej na potwierdzeniu danych osobowych oraz numeru rachunku bankowego wskazanych w Panelu.
 • 3.2. Usługa rezerwacyjna ma charakter odpłatny i jest rozliczana w systemie prowizyjnym, zgodnym z Cennikiem. Stawki prowizji dostępne są w Panelu oraz w potwierdzeniu rezerwacji.
 • 3.3. W razie otrzymania zapytania od Użytkownika dotyczącego dostępności Obiektu w danym terminie, odpowiedź Ogłoszeniodawcy winna nastąpić za pośrednictwem Panelu maksymalnie w terminie 24 godzin od jej przekazania. W innym wypadku, rezerwacja będzie traktowana jako anulowana.
 • 3.4. W razie potwierdzenia dostępności i ceny Obiektu, Operator przesyła w imieniu Ogłoszeniodawcy jego oświadczenie o przyjęciu wstępnej rezerwacji do Użytkownika, ze wskazaniem wysokości zadatku i terminu płatności. Otrzymanie przez Ogłoszeniodawcę zadatku jest traktowane jako zawarcie wiążącej umowy rezerwacyjnej i rodzi prawo do prowizji po stronie Operatora.
 • 3.5. W razie nieotrzymania zadatku w zakreślonym terminie, okoliczność ta powinna zostać odnotowana w Panelu. W takiej sytuacji, umowa rezerwacyjna będzie traktowana jako niezawarta.
 • 3.6. Operator wystawi fakturę VAT w terminie do 10. dnia następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym zaistniało prawo do uzyskania prowizji, zbiorczo zestawiając wszystkie przypadki związane z prawem do prowizji po stronie Ogłoszeniodawcy.
 • 3.7. Operator w ramach funkcjonalności dostępnych w serwisie umożliwia Ogłoszeniodawcy przyjmowanie płatności za pośrednictwem Agenta rozliczeniowego. W takim wypadku wynagrodzenie prowizyjne może być potrącane każdorazowo od wpłaty zadatku dokonanej przez Użytkownika.
 • 3.8. Wypłata środków następuje w ciągu 7 dni roboczych od daty dokonania rezerwacji na konto Ogłoszeniodawcy wskazane w Panelu.
 • 3.9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczaniem płatności, w tym szczególności prowizji, z przyczyn nie leżących po stronie Operatora.
 • 3.10. Pobrana przez Operatora prowizja nie podlega zwrotowi, nawet w sytuacji odstąpienia bądź rozwiązania umowy rezerwacyjnej wiążącej Użytkownika z Ogłoszeniodawcą, w tym Operator jest uprawniony do prowizji także w przypadku odwołania przez Użytkownika rezerwacji.
 • 3.11. W przypadku konieczności zwrotu płatności na rzecz Użytkownika, Ogłoszeniodawca zobowiązuje się pokryć względem Operatora wszelkie koszty, jakie ten będzie zobligowany ponieść, w tym w szczególności opłaty za wszczęcie procedury “chargeback” dla kart płatniczych. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia ww. kosztów z innymi płatnościami, które zgodnie z Regulaminem winny zostać przekazane przez Operatora.
 • 3.12. Niezależnie od zobowiązania przewidzianego punktem poprzedzającym, Ogłoszeniodawca będzie obciążony opłatą z tytułu chargeback w wysokości 10 zł netto + VAT liczonej za każdy przypadek reklamacji złożonej przez Użytkownika w zakresie karty oraz opłatą z tytułu chargeback 25 zł netto + VAT za każdy przypadek reklamacji złożonej przez Użytkownika w zakresie BLIK.
 • 3.13. Za stosowanie i wywiązywanie się Ogłoszeniodawcy z obowiązków wynikających z realizacji rezerwacji, jak również za sposób jej wykonania bądź też niewykonanie przez Ogłoszeniodawcę obowiązku, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Ogłoszeniodawca.
 • 3.14. Operator nie odpowiada za realizację przez Agenta rozliczeniowego płatności na rzecz Ogłoszeniodawcy.
 • 3.15. Ogłoszeniodawca nie jest uprawniony do zamieszczania informacji i danych, za pomocą których Użytkownik mógłby nawiązać z Obiektem bezpośredni kontakt (np. numerów telefonu, adresów e-mail, adresów pocztowych, adresów stron internetowych itp.). Ponadto Ogłoszeniodawca nie jest uprawniony do zachęcania Użytkownika do nawiązania bezpośredniego kontaktu z Obiektem. W sytuacji nawiązania przez Ogłoszeniodawcę bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem, mającego na celu sfinalizowanie rezerwacji z pominięciem Serwisu, Operator jest uprawniony do obciążenia Ogłoszeniodawcę karą umowną w wysokości prowizji, która należałaby się Operatorowi z tytułu realizacji usługi rezerwacyjnej zgodnie z Cennikiem.
 • 3.16. Ogłoszeniodawca zapewni w ramach Serwisu równe stawki i warunki, co oznacza takie same lub lepsze stawki dla tego samego rodzaju zakwaterowania, tego samego terminu, tej samej liczby gości, takich samych lub lepszych udogodnień i dodatków, takie same lub lepsze ograniczenia i zasady, takie jak zmiany rezerwacji i zasady anulowania, jak udostępniane na stronie internetowej Obiektu. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy strona internetowa Obiektu nie jest obsługiwana przez samego Ogłoszeniodawcę. Wszelkie działania mające na celu złamanie zasad równości są zabronione.
 • 3.17. Ogłoszeniodawca niniejszym przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Serwis jest uprawniony do zaproponowania w dowolnym czasie i na własny koszt upustu dla określonej grupy odbiorców, z zastrzeżeniem, że kwota wspomnianego upustu nie może przekroczyć wysokości prowizji należnej Operatorowi.

4. Usługa pozycjonowania

 • 4.1. Operator oferuje Ogłoszeniodawcy usługę licytacji pozycji na listach wyszukań Obiektów (dalej: „Pozycjonowanie”).
 • 4.2. Licytacja w ramach procesu Pozycjonowania polega na określeniu przez Ogłoszeniodawcę stawki wyrażonej w punktach. Im wyższa stawka ustawiona na dany dzień względem innych Obiektów, tym następstwem Pozycjonowania będzie wyższa pozycja na liście wyszukiwania.
 • 4.3. Stawka musi być wielokrotnością 1 pkt, który odpowiada wartości 1 zł. Obiekty objęte licytacją stawek na poszczególnych listach będą wyświetlane malejąco wg stawek.
 • 4.4. W czasie trwania licytacji, ustawiona wcześniej stawka może zostać zwiększona, ale nie może zostać zmniejszona. W sytuacji, gdy więcej niż jeden obiekt będzie miał ustawioną taką samą stawkę w ramach licytacji, najwyższą pozycję zajmie Obiekt, dla którego dana stawka została ustawiona wcześniej.
 • 4.5. Licytacja, której rezultaty będą obejmować następny dzień trwa do godziny 12:00 dnia poprzedniego, ale kończy się nie wcześniej, niż 5 minut po złożeniu ostatniej oferty dla danej listy. Każda oferta złożona na mniej niż 5 minut przed końcem licytacji, przedłuża czas zakończenia licytacji o kolejne 5 minut.
 • 4.6. Pozycjonowanie odbywa się niezależnie dla obiektów w wersji Premium (sekcja "Wyróżnione noclegi") oraz dla obiektów w wersji Standard (sekcja "Noclegi"). Obiekty w wersji Standard wyświetlane są zawsze poniżej wszystkich obiektów wersji Premium, bez względu na efekty Pozycjonowania, w tym ustawioną stawkę.
 • 4.7. Ogłoszeniodawca niniejszym przyjmuje do wiadomości, że kolejność, w jakiej są prezentowane w Serwisie Obiekty niekorzystające z Pozycjonowania, zależy od wyłącznego uznania Operatora. W pewnym zakresie Ogłoszeniodawca ma możliwość wpływania na kolejność pojawiania się Obiektu za pomocą ingerencji w różne czynniki np. dbając o jakość oferty i częste aktualizacje.

5. Obowiązywanie umowy

 • 5.1. Umowa Ogłoszeniodawcy z Operatorem obowiązuje na czas nieokreślony.
 • 5.2. Wypowiedzenie umowy przez Ogłoszeniodawcę nie wpływa na wcześniej wymagalne należności w postaci opłat lub prowizji, chyba, że do wypowiedzenia dochodzi na skutek zawinienia leżącego po stronie Serwisu w zakresie świadczonych usług. W takim wypadku, kwota uiszczonego abonamentu jest zmniejszona proporcjonalnie w odniesieniu do okresu, w którym miało miejsce faktyczne, prawidłowe wykonywanie usługi przez Operatora przed wypowiedzeniem umowy. Niniejsze postanowienie nie obejmuje Konsumentów.
 • 5.3. Operator może wypowiedzieć umowę także wtedy, gdy Ogłoszeniodawca nie wypełnia ciążącego na nim obowiązku płatności w całości lub częściowo, mimo upomnienia zawierającego stosowny termin płatności wysłanego na adres e-mail podany przez Ogłoszeniodawcę. W odniesieniu do Konsumentów, rozwiązanie umowy z ww. tytułu nastąpi z zachowaniem terminu 7 dni wypowiedzenia.
 • 5.4. W przypadku przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, okres obowiązywania usług wykupionych przez Ogłoszeniodawcę zostanie przedłużony o każdy okres przerwy w dostępie do Serwisu.
 • 5.5. Rozwiązanie umowy z Operatorem, nie zwalnia Ogłoszeniodawcy z konieczności realizacji wszystkich przyjętych rezerwacji Użytkowników.

6. Postanowienie dot. płatności

 • 6.1. Operator Serwisu jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
 • 6.2. Płatność na rzecz Operatora następuje z góry chyba że Regulamin Ogłoszeniodawcy stanowi inaczej.
 • 6.3. Faktura VAT zostaje wystawiona przez Operatora w ciągu 7 dni od zawarcia transakcji.
 • 6.4. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT w formie elektronicznej i ich wysyłkę na adres e-mail wskazany przez Ogłoszeniodawca w Panelu.
 • 6.5. Dokonując płatności w Panelu, Ogłoszeniodawca ma możliwość wygenerowania i pobrania faktury pro-forma. Ogłoszeniodawca może również otrzymać fakturę pro-forma na e-mail np. w ramach przypomnienia o zbliżającym się terminie wygaśnięcia usług. Faktura pro-forma nie jest dokumentem księgowym i nie rodzi skutków podatkowych.

7. Program lojalnościowy

 • 7.1. Noclegowo.pl prowadzi program lojalnościowy dla stałych klientów. Za każde 10 zł brutto wydane w Serwisie, Ogłoszeniodawca otrzymuje 1 punkt (np. wydatkowanie kwoty 369 zł brutto odpowiada uzyskaniu 36 punktów). Ogłoszeniodawca może przeznaczać zgromadzone punkty na aktywację usługi pozycjonowania.
 • 7.2. Warunkiem uczestnictwa w programie lojalnościowym i otrzymywania punktów jest wyrażenie przez Ogłoszeniodawcę zgody na przesyłanie oryginałów faktur VAT drogą elektroniczną (e-mail).
 • 7.3. Serwis przewiduje również inne możliwości pozyskiwania punktów przez Ogłoszeniodawcę, stosownie do tymczasowych bądź stałych inicjatyw Operatora.
 • 7.4. Celem ułatwienia i przyśpieszenia procesu płatności, Ogłoszeniodawca może również dokonać nabycia stosownej ilości punktów dla opłacania usług Noclegowo.pl. Serwis zastrzega sobie możliwość określenia w Panelu minimalnej ilości nabywanych odpłatnie punktów lojalnościowych, przypadających na jedną transakcję.
 • 7.5. Zgromadzone punkty lojalnościowe tracą ważność po upływie 12 miesięcy od daty ich pozyskania lub nabycia, jeżeli Ogłoszeniodawca w ww. terminie nie pozyska lub nie dokona nabycia kolejnych punktów. Pozyskanie lub nabycie punktów przerywa bieg terminu zakreślonego niniejszym punktem. Bieg terminu 12 miesięcznego rozpoczyna się z chwilą ostatniego nabycia lub pozyskania punktów.

8. Załączniki